Ons Fleegekonzept


Ons Konzept entsprécht dem Fleegemodell vum Monika Krohwinkel, wëll di primär an fleegerech Zilsetzung vun dem Modell doran besteet d’Liewesqualitéit, d’Wuelbefannen an Onofhängegkeet vun den fleegebedürftegen Persounen am Alldag ze erhalen, ze fërderen an och erëm hierzestellen.


De Mënsch steet am Virdergrond

De „Mënsch“ steet hei stellvertriedend fir all Patient, oder fleegebedürfteg Persoun, déi eng Hëllef , eng Begleedung oder e medezineschen Soin brauch.

Mir gesinn de Mënsch als en „ eenheetlecht, integraalt Ganzt“ , den méi wäertvoll ass, an méi bedeit ewéi nëmmen en Ensembel vun den eenzel (anatomeschen) Deeler. E Mënsch mat senger eegener Identitéit an Integritéit.

All Mënsch ass fäheg sech z’entwéckelen, ze wuessen an sech selwer ze verwierklechen.
Hien kann entscheeden, handelen an Verantwortungen iwwerhuelen.


Ons qualifizéiert Infirmièren suergen fir di fleegeresch an medezinesch Versuergung vun den Patienten och ausserhalb vun den Spideeler oder Maisons de soins an dat mat Frëndlechkeet an Respekt.
Mir bidden all Hëllefs-an Fleegedéngschtleeschtungen un, déi vun der „Cellule d’évaluation et d’ orientation“ festgeluecht sinn.
Mir schaffen ganz enk mat dem behandelnden Dokter zesummen, fir dass e groussen Deel vun den Fleegedéngschtleeschtungen an medezineschen Veruerdnungen vun der CNS rembourséiert kënnen ginn.